Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebeské tabulky

28. 8. 2010

Pro budoucí pokolení :

 

Dny praotců byly takové: jejich život trval 950 let. Po potopě však začali být živi méně než 950 let, totiž stále méně jubileí, rychleji stárli a byli sytí dnů, kvůli mnohému utrpení a skrze zlobu svých cest – kromě Abrahama.

 

A všechna pokolení, která povstanou po pádu andělů a jejich křížení s lidmi, tedy od nynějška až do dne velikého soudu, budou rychle stárnout a umírat, dříve než dokončí sto let. Bude se stávat, že když je jejich poznání opustí kvůli věku, zmizí nakonec všechno jejich poznání.

 

A když bude nějaký člověk žít sedmdesát pět let, budou o něm říkat: „Měl dlouhý život !

A to, čeho bylo v jeho dnech nejvíc, byla bolest, námaha a klam, protože není žádný pokoj během života na zemi.

 

Potom řeknou: „Dny našich předků byly mnohé, až do tisíce let, a krásné, ale hle, dny našeho života, má-li člověk dlouhý život, jsou sedmdesát let a když jich má hodně, tedy osmdesát let, ale mnohé roky jsou zlé a není pokoj ve dnech tohoto času.“

 

V tomto pokolení budou děti kárat své rodiče a své staré lidi za jejich hříchy i kvůli nespravedlnosti a kvůli řeči jejich úst a kvůli velkému zlu, které páchají, protože opustili smlouvu, kterou Bůh uzavřel s lidmi, aby zachovávali všechny příkazy a nařízení i zákony a dodržovali je a neuchylovali se od nich ani nalevo ani napravo.

 

Budou se přít jedni s druhými, mladí se starými, staří s mladými, chudý s bohatým, nízký s velkým, žebrák s mocným kvůli vysvětlování zákona a smlouvy. Neboť zapomněli na jubilea a všechny mé příkazy.

 

Budou chodit do války, ale nazpět je budou nosit padlé, přesto však se neobrátí, až bude na zemi prolito mnoho jejich krve. A ti, kdo se od válek zachrání, se také neobrátí na cestu pravdy od své špatnosti, ale vzchopí se ke klamu a touze po bohatství, aby každý pobral všechen majetek svého bližního. Velké jméno Boží nebudou vyzývat v pravdě a spravedlnosti.

 

V těch konečných dnech pak začnou mnozí hledat Zákon a přikázání i navracet se na cestu spravedlnosti. Pak i jejich dny se rozmnoží a porostou mezi těmito lidskými dětmi od pokolení do pokolení a ode dne ke dni, až se zase jejich věk přiblíží k tisíci let, takže bude delší než dřívější věk.

 

A nebude žádného starce, nýbrž budou všichni mladými a dětmi.

Všecky své dny naplní pokojem a radostí, a budou žít bez satana a bez zlého, který by je kazil, všechny jejich dny budou naopak dny požehnání a spásy.

 

Potom Bůh uzdraví své tělesné služebníky, oni se pozdvihnou a budou hledět na hluboký pokoj na Zemi. Své nepřátele rozptýlí a spravedliví budou přihlížet, děkovat a radovat se navěky v radosti, až spatří všechen soud a prokletí svých nepřátel.

 

Jejich kosti budou odpočívat v zemi, ale  jejich duch bude živ a plný radosti až poznají, že je to Bůh sám, který koná vše ve vesmíru a soudí vše živé. Také prokazuje milost stovkám a tisícům těch, kdo ho milují.

 

Ty však, Mojžíši, napiš tato slova, neboť tak stojí psáno, a tak to andělé vynesou vzhůru na nebeské desky k svědectví pro věčná pokolení……..

P.H.